Header 5

Graduate School, DOU

การจัดรูปแบบงานวิจัย

VDO การจัดรูปแบบ

การจัดรูปแบบให้ถูกต้องควรศึกษา VDO ตามลำดับและฝึกฝนไปพร้อมกันจนครบ

จำนวน VDO ใหม่ ปัจจุบัน = 12

(update 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 02.00 น.)

1. Introduction

วิทยานิพนธ์

สำหรับผู้ที่ผ่านการ test ในวันที่ 17-18 ก.พ. 2566 แล้ว (ปรับใหม่)

1. วิทยานิพนธ์

หน้าปกวิทยานิพนธ์
ปกใน-ปกนอก

2. วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

3. วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

4. วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

สารบัญ

5. วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

สารบัญตาราง

6. วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

สารบัญแผนภาพและแผนภูมิ-สารบัญภาพ​

7. วิทยานิพนธ์ (ต่อ)

คำอธิบายอักษรย่อ​

8. อื่น ๆ

ประวัติผู้วิจัย

เอกสารประกอบ