Header 5

ระบบสนับสนุนการศึกษา​

e-Learning

e-Learning

บัณฑิตวิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ e-Learning ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2552 -ปัจจุบัน

e-Learning

Life long learning
click

e-Book

e-Book

แอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาและการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยงานวิจัย ตำรา หนังสือวิชาการและคววมรู้ทั่วไปกว่า 5,000 เล่ม

e-Book

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
click

ThaiLIS

ThaiLIS

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดอุดมศึกษาในประเทศไทย ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิทยานิพนธ์

ThaiLIS

สืบค้นวิทยานิพนะ์เพื่อการวิจัย
click

Graduate School, DOU

บัณฑิตวิทยาลัย DOU

ศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อความสุขที่แท้จริง มุ่งสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า