รูปแบบการเรียนการสอน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย มีรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานผ่านระบบออนไลน์ที่ทันสมัยด้วยระบบ e-Learning แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทันทีผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สืบค้นหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิคส์ (e-Book) ได้ทุกที่ทุกเวลา

1. การปฐมนิเทศ (Orientation)

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจในวิธีการศึกษาทางไกล รายละเอียดของโครงสร้างเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาตามหลักสูตร การปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนร่วมกัน และฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็น

2. การศึกษารายวิชา (course work)

1

การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนทางไกล

ได้แก่ สื่อวีดิทัศน์ (VDO) ในระบบ e-Learning และเอกสารสรุปคำบรรยายทัศนะของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการแนะแนวการศึกษา บอกข้อมูลและแหล่งที่มาของความคิด กระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

2

การเข้าฟังการสัมมนาเสริมรายวิชา

มุ่งเน้นการอภิปรายเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระในรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ

3

การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เป็นการจัดบรรยายความรู้เพิ่มเติมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษา โดยวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ และกำหนดนัดหมายเป็นครั้งๆไป

3. การทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)

การสอบวิทยานิพนธ์

โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาพุทธศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง จัดสอบทั้งระบบออนไซต์ (onsite) และออนไลน์ (online) สามารถจัดการสอบได้ทุกที่ทั่วโลก

การจัดทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาเข้มชุดวิชาวิทยา นิพนธ์ การอบรมเข้มเชิงปฏิบัติการ การนัดหมายเข้าพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis Proposal Defense) การสัมมนารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Thesis Progress Report Seminar) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis Final Defense) โดยดำเนินการตามขั้นตอนในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์

4. การเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

เป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎีเน้นหลักคำสอนทางพุทธศาสนาที่นำไปสู่หลักการปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาภาวนา ส่วนภาคปฏิบัติเป็นไปตามแนวการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย การศึกษาในภาคทฤษฎีกำหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติให้เป็นไปตามระยะเวลาและสถานที่ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กำหนด ทั้งนี้ระยะเวลารวมของการปฏิบัติธรรมต้องไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง : ภาคการศึกษา

PATH TO SUCCCESS

5. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

ฝึกฝนทักษะรวบยอดและการประยุกต์ใช้วิชาความรู้ ผ่านการอบรมเข้มเชิงปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาความเป็นพุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่สมบูรณ์