Header 5

ปรัชญา

 

          มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดน เป็นการศึกษาควบคู่กับการดำรงชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม มีความสุขที่แท้จริง และสามารถเป็นผู้แนะนำบุคคลอื่นให้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องเช่นตนได้ โดยมีเป้าหมายทางการศึกษาคือ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม ทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ได้ฝึกประสบการณ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจเรื่่องโลกและชีวิตตามความเป็นจริง มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ สามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี เป็นผู้มีลักษณะนิสัยที่งดงามนำความสงบเย็นมาสู่ชีวิตตนและบุคคลรอบข้าง สามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้

ปณิธาน

 

     1.  มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการให้การศึกษาศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านระบบการศึกษาทางไกล

 

     2.  มุ่งจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นทั้งความรู้ทางวิชาการและการฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถซึมซับ เอาความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจนเกิดความคุ้นเคย สามารถใช้งานได้จริง นำไปสู่วิถีชีวิต ที่สมบูรณ์เปี่ยมสุข

คำขวัญ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ฝึกฝนอบรมตนเองให้บริบูรณ์พร้อมทั้ง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเป็นผู้นำสังคมทางด้านจิตใจ

2. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ได้

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยในเชิงลึกและให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต DOU
ปลูกจิตวิญญาณแห่งศาสนทายาท
ก้าวไปประกาศพระสัทธรรม
นำชาวโลกสู่สันติสุขภายใน