ประวัติมหาวิทยาลัย

          Dhammakaya Open University (DOU) หรือ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2546 ตามดำริของหลวงพ่อธัมมชโยซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ว่ามีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ อันจะทำให้มนุษย์ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง

 

          DOU เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกล จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอาศัยอำนาจตามความในอนุบัญญัติ 10 บรรพ 59 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมาตรา 94739 (b) (6) ของรัฐบัญญัติการอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชนมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

          DOU มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa, California 91702, USA และมีสำนักงานกว่า 40 แห่งทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ชมรมประสานงานดีโอยู เป็นตัวแทนจัดการด้านระบบการศึกษาในประเทศไทย

ศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

บัณฑิตวิทยาลัย

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้จัดการเรียนการสอนสาขาพุทธศาสตร์ ในระดับปริญญาโทตั้งแต่เดือนกันยายน พุทธศักราช 2552 จนถึงปัจจุบัน

 

          โดยมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านระบบการศึกษาทางไกล เพื่อผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้มีความบริบูรณ์ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ จนสามารถนำไปสู่วิถีชีวิตที่สมูบรณ์เปี่ยมสุขได้ เพื่อเป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมให้แก่สังคม

          ในการขยายโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากล เป็นอุดมการณ์ของทางมหาวิทยาลัยที่ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยศาสนทายาทผู้มีความรู้คู่คุณธรรม

 

          มหาวิทยาลัยฯ จึงริเริ่มจัดทำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา พัฒนาระบบการค้นคว้าวิจัยให้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

          ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนียจึงได้มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรขึ้น เพื่อดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและส่งเสริมให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

          การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำที่ดีของสังคม มีทักษะทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่ลุ่มลึก และนำความรู้มาปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาอำนวยความสะดวกในการศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งในเรื่องการเข้าถึงสื่อการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต การสัมมนาสดออนไลน์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลผ่านห้องสมุดอีเลคทรอนิคส์ (e-Library) ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น กระบวนการศึกษาดังกล่าว จะพัฒนาทักษะในการค้นคว้าด้วยตนเอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย