Header 5

ประกาศความเป็นส่วนตัว

Privacy Notice

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ

 

          คำประกาศความเป็นส่วนตัวต่อไป นี้ให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุ โปรดทราบว่านอกเหนือจากประกาศเหล่านี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับคำประกาศความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมในบางครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจไม่ครอบคลุมอยู่ในประกาศเหล่านี้

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice): บุคคลากร