Header 5

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

PRIVACY POLICY​

บัณฑิตวิทยลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เห็นสมควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เข้าใจนโยบาย และแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บัณฑิตวิทยาลัยฯ/ เรา’ เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://gsdou.net รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือบัณฑิตวิทยาลัยฯ ขอเรียนว่า บัณฑิตวิทยาลัยฯ เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data.Privacy) ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำคัญในความเป็นส่วนตัว (Privacy.Right) ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

          ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

          ข้อมูลส่วนบุคคลในทีนี้หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ  ระบบสมัครวารสารวิชาการ ระบบสมัครรับข่าวสาร รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือของบัณฑิตวทิยาลัยฯ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ  คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งาน

 

          นโยบายนี้ครอบคลุม นักศึกษา บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย บุคคลภายนอก และ ผู้ใช้งาน สำหรับกิจกรรมการประมวลผลบนสื่อออนไลน์

 

          นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล’ โดยมีพนักงานที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ มอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ บัณฑิตวิทยาลัยฯ ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ‘ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล’ ส่วนท่านถือเป็น ‘เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้

          2.1 คำนิยาม​

 

          “ข้อมูล” หมายความว่า  สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

 

          “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนไปถึงได้

 

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น

 

                    1) ชื่อ – นามสกุล

                    2) เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต

                    3) ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

                    4) ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือและข้อมูลบันทึกต่างๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล เช่น IP Address, MAC Address, Cookie, User ID และ Log File

                    5) ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น วันเกิด สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น

                    6) ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือความเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 

          “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของส่วนบุคคล เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

          “ข้อมูลชีวภาพ” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น

 

         “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจอันเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

          “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัยฯ ให้มีหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินงาน ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

          2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

 

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านระบบสมัครวารสารวิชาการ ระบบสมัครรับข่าวสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ  คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด เช่น

 

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
  • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สมัครงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้สมัครเรียน และนักศึกษา รวมถึงผู้ซึ่งได้รับความยินยอมให้ปฏิบัติงานหรือทำประโยชน์ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม โดยมีแหล่งที่มา หลักการ และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

          3.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล​

 

                    3.1.1 ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ที่ท่านได้ให้ไว้ในการใช้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบัณฑิตวิทยาลัยฯ ทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ เช่น การสมัครเข้าเรียน การจัดทำระเบียนประวัตินักศึกษา การใช้บริการที่เกี่ยวกับการศึกษา ระบบสืบค้นห้องสมุด การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การรับความช่วยเหลือ การสมัครงาน รวมถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ หรือจากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการตอบโต้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือการกรอก/ให้ข้อมูลประกอบการสมัครเข้าเรียน การสมัครงาน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยฯ และท่าน และการเก็บข้อมูลภายใต้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยฯ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้

 

                    3.1.2 ข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเว็บไซต์หรือสอบถามจากบุคคลที่สาม ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับหน่วย ฝ่าย คณะ และโรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

 

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ ได้แจ้งไว้ในข้อ 3.2

 

          ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อต้องเข้าทำสัญญากับบัณฑิตวิทยาลัยฯ เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน และจะแจ้งผลกระทบหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ

 

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่นที่ไม่ใช่ของเจ้าของข้อมูลโดยตรง เว้นแต่กรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลของจากแหล่งที่มาอื่น โดยจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยเร็วที่สุดไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งดังกล่าว รวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

 

          3.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล​

 

                    3.2.1 บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่ได้แจ้งท่านไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น เช่น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของเรา เว้นแต่กรณีที่กฎหมายให้อำนาจไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 โดย บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บัณฑิตวิทยาลัยฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม

 

                              1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                              2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

                              3) เป็นการจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                              4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

                              5) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคล  เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                              6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

 

                    3.2.2 บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้งเท่านั้นหรือได้รับยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

 

                    3.2.3 การให้บริการทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์โดยระบบอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน และเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ https://www.gsdou.net แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

          หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

 

          ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งกับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ  ที่แจ้งขณะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมหลังจากบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเก็บข้อมูลไปแล้ว

 

          1) การศึกษา วิจัย การส่งเสริม ประยุกต์ พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ

          2) การให้บริการ หรือการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการพัฒนา ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักศึกษา

          3) การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษา เช่น การสมัครเข้าเรียน การทดสอบ การสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษา

          4) การประชาสัมพันธ์ การทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น หรือกิจกรรมการให้บริการใดๆ กับบัณฑิตวิทยาลัย

          5) การประสานงาน วิเทศสัมพันธ์กับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นๆ

          6) จัดทำประวัติ บันทึกพฤติกรรม การดูแลนักศึกษา

          7) การให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข

          8) การประเมินความเหมาะสมด้านความสามารถและด้านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม การบริการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานกิจกรรมสำหรับการพัฒนา การส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างเสริมประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          9) การดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

          10) วิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ หรือระบบออนไลน์อื่นใด และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ

          11) ส่งข้อความแจ้งเตือน หรือการเสนอความช่วยเหลือจากบัณฑิตวิทยาฯ

          12) การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญากับทางบัณฑิตวิทยาลัยฯ

          13.) การว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์

          14) ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชี

          15) เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบัณฑิตวิทยาลัยฯ เช่น การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV การรักษาความปลอดภัย

          17) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยฯ

          18) การสมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

          19) ใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน้าที่ตามกฎหมายของบัณฑิตวิทยาลัยฯ เช่น การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน การดำเนินงานทางวินัย หรือที่เกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคดีความ

          20) เป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถามหรือตอบสนองต่อคำขอของเจ้าของข้อมูล เช่น การรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาการใช้บริการ

          21) อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ทุนการศึกษา

          22) จุดประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการให้บริการ เช่น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำด้านการศึกษา

          23) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการภายในบัณฑิตวิทยาลัยฯ

 

          โดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนที่จะได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26

 

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะดูแลให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิให้ ใช้หรือเปิดเผย แสดงหรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

 

          ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ทราบก่อน และต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ

 

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงบริการ การทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ การบริหารกิจการ และการส่งเสริมการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การบริการให้แก่ท่าน

 

          ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ  ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะบันทึกการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

          ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 28 (1) – (6)

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้

 

          5.1 บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้เท่านั้น และบัณฑิตวิทยาลัย สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 30 ปี หลังจากท่านยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ จำเป้นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บัณฑิตวิทยาลัยฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุไว้

 

          5.2 ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

 

          เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะลบ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อป้องกันการโจรกรรมหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาหรือโดยมิชอบ

 

          ในกรณีที่ บัณฑิตวิทยาลัยฯ มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลแทน บัณฑิตวิทยาลัยฯ เช่น การเคราะห์เชิงสถิติ ฯลฯ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีข้อตกลงระหว่างกันเพื่อควบคุมการดำเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการอื่นใดโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย

          สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ก่อนหรือในขณะหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กำหนดขึ้น

 

          7.1 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองที่อยู่ในความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยฯ  และขอให้บัณฑิตวิทยาลัยาฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมว่าบัณฑิตวิทยาลัย ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร

 

          7.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบัณฑิตวิทยาลัยฯ ไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมด้วยเหตุผลไว้เป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

          7.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

 

          7.4 สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจบัณฑิตวิทยลัยฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อน

 

          7.5 สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม โดยท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ ดังต่อไปนี้

 

                    1) ข้อมูลของท่านไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน 

                    2) เมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมและบัณฑิตวิทยาลัยฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 

                    3) เมื่อท่านใช้สิทธิคัดค้านตาม ข้อ 7.4 และบัณฑิตวิทยาลัยฯ ไม่อาจปฏิเสธคำขอได้ตามกฎหมาย

                    4) เมื่อข้อมูลของท่านได้ถูกเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

          7.6 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 

                    1) เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอ

                    2) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

                    3) เมื่อข้อมูลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

          7.7 สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้: ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบัณฑิตวิทยาลัยฯ  เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น)

 

          7.8 สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

          7.9 การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใช้สิทธิละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอตามข้อ 7 ในกรณีดังต่อไปนี้

 

          8.1 กฎหมายกำหนดให้สามารถดำเนินการได้

 

          8.2 ข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

 

          8.3 ผู้ยื่นคำร้องไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว

 

          8.4 คำร้องขอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล เช่น กรณีที่ผู้ร้องขอไม่มีสิทธิตามกฎหมาย หรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ เป็นต้น

 

          8.5 คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอฟุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีเนื้อหาเดียวกันซ้ำ ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น

          คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ได้จากการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์และคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ โดยจะทำให้บุคคลที่ใส่คุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณจำคุณได้ในเว็บไซต์

 

          คุกกี้ (Cookie) ช่วยให้บัณฑิตวิทยาลัยฯ และบุคคลที่สามเข้าใจว่าส่วนใดของบริการเป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากคุกกี้ (Cookie) จะช่วยให้เห็นว่าผู้เข้าชมกำลังเข้าถึงหน้าใด และผู้เข้าชมใช้เวลาในหน้านั้นนานเท่าใด การศึกษาข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการและให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแก่คุณได้ เมื่อคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าใช้บริการ คุณสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อยอมรับคุกกี้ (Cookie) ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ (Cookie) เบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกันไป ดังนั้นกรุณาตรวจสอบที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ (Cookie) ของคุณ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ของคุณอาจมีการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับคุกกี้ (Cookie) โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจออกแบบมาเพื่อทำงานโดยใช้คุกกี้ (Cookie) และการปิดใช้งานคุกกี้ (Cookie) อาจจะส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการเหล่านั้นหรือบางส่วนของบริการได้

 

          9.1 ประเภทของคุกกี้ (Cookie) ที่ใช้

          เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ ประกอบไปด้วยคุกกี้ (Cookie) ดังต่อไปนี้

 

                    1) คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม (Functionality Cookies): ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา

                    2) คุกกี้ทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies): เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

                    3) คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม (Performance Cookies): ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

                    4) คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies): คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

 

          9.2 การตั้งค่าคุกกี้

          ในกรณีที่คุณไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือการตรวจวัด คุณสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์ได้ โดยหากคุณนำคุกกี้ออก คุณจะออกจากระบบเว็บไซต์ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้ของคุณ ด้วยวิธีการดังนี้

 

   • การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
   • การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS

   • การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer

   • การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

   • การตั้งค่าคุกกี้ใน Microsoft Edge

          บัณฑิตวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานตามที่เห็นสมควร

 

          ดังนั้นโปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ

 

          เอกสารนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นิสิต บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยฯ บุคคลภายนอก และผู้ใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

          การติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

          ที่อยู่: เลขที่ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
          โทรศัพท์: 08 6326 3857
          อีเมล: infomaster@dou.us