Header 5

โครงการการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีนิสัยตามหลักความดีสากล 5 ประการ ด้วยหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง จังหวัดพิจิตร

วัตถุประสงค์: เพื่อฝึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง หมู่ 1 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เป็นผู้มีนิสัยตามหลักความดีสากล 5 ประการด้วยหลักธรรมอิทธิบาท 4

กิจกรรมฝึกทำความสะอาดและเก็บขยะ
ในโรงเรียน
การทำความสะอาดและจัดระเบียบ
โต๊ะเรียน
การจัดระเบียบอุปกรณ์ส่วนตัว
ของนักเรียน
การฝึกจัดระเบียบการถอดรองเท้า
หน้าห้องเรียน
การนำเสนอกิจกรรมฝึกตามหลัก
ความดีสากล 5 ประการ
กิจกรรมการปฏิบัติสมาธิของนักเรียน
ในโรงเรียน