Header 5

การคัดเลือกเพื่อขอรับทุน

Master of Buddhist Studies

                    ผู้ที่สามารถสมัครสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีสถานภาพเป็นพระภิกษุ สามเณร และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย (อุบาสก อุบาสิกา บัณฑิตแก้ว ศรัทธาวาส) ในกรณีพนักงานและอาสาสมัคร สามารถยื่นขอรับพิจารณาลดหย่อนค่าเล่าเรียนได้ครึ่งหนึ่งของค่าหน่วยกิต ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและเอกสารประกอบการพิจาราณา สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและเอกสารประกอบ

– Download “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
– Download “หนังสืออนุญาติ”
– Download “แบบประเมินคุณภาพบุคคลในหน่วยงาน (สำหรับอาสาสมัครและบุคคลในองค์กร)”

ผู้ขอรับทุนต้องสอบผ่านข้อเขียนใน 3 วิชา คือ

1. วิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา
2. ความถนัดเฉพาะบุคคล
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
4. วิชาภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :  การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ขั้นสุดท้ายจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายละเอียดการขอรับทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุน“โครงการทุนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย” ปีการศึกษา 2563

                    ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ได้จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางบัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนทุนและมูลค่าทุน

     จำนวนไม่เกิน 6 ทุน/ปี  ปีละไม่เกิน 20,000 บาท/ทุน  

2. ระยะเวลาให้ทุน

     ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาปกติ

3. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

      1) เป็นผู้ที่กำลังสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในบัณฑิตวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

      2) เป็นพระภิกษุและแม่ชีทั่วไป หรือเป็นสมาชิกประจำ พนักงานประจำ หรืออาสาสมัครประจำของมูลนิธิธรรมกาย
      3) ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร

4. หลักฐานการสมัคร

      1) ใบสมัครรับทุนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
      2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
      3) วุฒิการศึกษา ใบปริญญาบัตรวุฒิปริญญาตรี พร้อมรายละเอียด ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง และสำเนาจำนวน 1 ชุด
      4) หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัด พร้อมแนบใบประเมินผลคุณภาพบุคลากรในหน่วยงานซึ่งประเมินโดยหัวหน้าสังกัด
      5) หลักฐานการตอบรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

5. ขั้นตอนการสมัคร

      1) สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

      2) รับใบสมัครเพื่อขอรับทุนบัณฑิตศึกษา
      3) ยื่นหลักฐานการสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
      4) รับบัตรประจำตัวผู้สมัครขอรับทุนบัณฑิตศึกษา
      5) เข้ารับการสอบคัดเลือกตามระบบ
      6) สอบสัมภาษณ์ (ให้ยื่นบัตรประจำตัวผู้สมัครขอรับทุนบัณฑิตศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์)

 

          หมายเหตุ : ผู้สมัครขอรับทุนต้องยื่นเอกสารขอรับทุนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถยื่นขอรับทุนภายหลังการยื่นใบสมัครได้

6. เกณฑ์การคัดเลือก

     1) พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้

          – ประเภทที่ 1 พระภิกษุ และแม่ชีทั่วไป

             ผ่านการสอบคัดเลือก โดยมีระดับคะแนนข้อเขียนอยู่ใน 10% แรกของผู้เข้าสอบทั้งหมด

          – ประเภทที่ 2 อุบาสก อุบาสิกา บัณฑิตแก้ว บัณฑิตอาสา ศรัทธาวาส ผู้ชำนาญการ ฯลฯ

             ผ่านการสอบคัดเลือก โดยมีระดับคะแนนข้อเขียนอยู่ใน 10% แรกของผู้เข้าสอบทั้งหมด

          – ประเภทที่ 3 พนักงานประจำ และอาสาสมัครประจำ
             * ได้รับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
             * ต้องได้รับเกียรตินิยม และ/หรือมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.60

     2) ผู้ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ทุนบัณฑิตศึกษา

          – ผู้ที่ให้ข้อมูลเท็จ
          – ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
          – ผู้ที่ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          – ผู้ที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ไม่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรที่สมัคร

     3) บัณฑิตวิทยาลัยฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการงดให้ทุนบัณฑิตศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

     4) การพิจารณาให้ทุนบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อยู่ในดุลพินิจของทางบัณฑิตวิทยาลัยฯ ทั้งนี้การตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยฯ ถือเป็นเด็ดขาด 

7. ประกาศผลการคัดเลือก

     บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะแจ้งการได้รับทุนบัณฑิตศึกษาหลังจากวันสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

8. เงื่อนไขการรับทุน

     1) ให้ผู้รับทุนมาทำสัญญาการรับทุน ณ ศูนย์ประสานงาน DOU แผนกบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันลงทะเบียนเรียน
     2) ทุนบัณฑิตศึกษานี้เป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
     3) ผู้สมัครจะต้องสามารถเรียนเต็มเวลา และจบภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษาตามที่กำหนดในหลักสูตรเท่านั้น
     4) ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 หากผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 จะมีผลต่อการพิจารณารับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
     5) ต้องส่งรายงานผลการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของแต่ละภาคการศึกษาให้ทางโครงการฯทราบเพื่อใช้พิจารณาการให้ทุนในภาคการศึกษาต่อๆ ไป หากไม่ส่งรายงานตามกำหนดหรือผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ ทางโครงการฯมีสิทธิ์ในการงดให้ทุนต่อไปได้
     6) ต้องระบุการรับทุนบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจนในสิ่งพิมพ์และวิทยานิพนธ์ที่แสดงผลงานของผู้รับทุน
     7) ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจะต้องชดใช้เงินทุนจำนวนเท่ากับที่ได้รับไปแล้วตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
     8) เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา หากโครงการฯไม่สามารถจัดให้เข้าปฏิบัติงานได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันสำเร็จการศึกษา ให้ถือว่าผู้รับทุนพ้นจากข้อผูกพัน และไม่ต้องชดใช้ทุน
     9) ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งสิ้นคืนบัณฑิตวิทยาลัย หากสละสิทธิ์การรับทุนหรือลาออกหรือกระทำผิดเงื่อนไขการรับทุน เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยฯ

9. ข้อตกลงในการรับทุน

     นับแต่วันสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานหรือบำเพ็ญประโยชน์ตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กำหนดข้อใดข้อหนี่ง ดังต่อไปนี้
     1) ผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ซึ่งมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
     2) ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ เมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
     3) ทำหน้าที่เป็นผู้สอนหรือผู้ช่วยสอนในบัณฑิตวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ กำหนด เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

     4) บำเพ็ญประโยชน์แก่บัณฑิตวิทยาลัยฯ ในด้านที่จำเป็นและขาดแคลนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปีบัณฑิตวิทยาลัยฯ

10. การเบิกจ่ายเงินทุน

     การเบิกจ่ายทุนบัณฑิตศึกษาฯ จะดำเนินการภายใต้ระบบหักจ่ายค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

11. การระงับหรือสิ้นสุดการรับทุนการศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

     1) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
     2) อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา
     3) ใช้เวลาศึกษาเกินกว่า 2 ปีการศึกษาปกติ
     4) ได้รับการลงโทษเนื่องจากกระทำผิดวินัยนักศึกษา
     5) โครงการฯ เห็นสมควรให้ระงับทุน